จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และนางอรพิน ไกรรณภูมิ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 234 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 234 ชุด

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์