จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางอรพิน ไกรรณภูมิ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)
ในเขตพื้นที่ อำเภอพุทไธสง มีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 74 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 74 ชุด

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์