จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ปลัดอำเภอ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, แขกผู้มีเกียรติ, ครู, บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีมอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
และเครื่องสำรองไฟให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙ จังหวัดปัตตานี ในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ เรือนชบาตานี จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาทุกข์ และฟื้นฟูภายหลังประสบภัยแก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เป็นสื่อ
การเรียนการสอนและการค้นคว้า หาความรู้ในยุคที่มีความเจริญวิวัฒนาการทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ตลอดจนเยียวยาและฟื้นฟูกำลังใจให้แก่พี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๙ โดยได้มอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องสำรองไฟ
แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่การศึกษาเขตที่ ๑ และเขตที่ ๓ จังหวัดปัตตานี รวม ๕๐ ชุด และได้มอบชุดหนังสือ ทูตน้อยเตือนภัยฉบับ
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดปัตตานีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรง ในห้วงเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙ - เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ครอบคลุมพื้นที่ ๙ อำเภอ ๕๐ ตำบล ๒๐๒ หมู่บ้าน ๑๑ ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๙,๑๙๑ ครัวเรือน
๒๒,๐๑๒ คน ที่อยู่อาศัยและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทำให้การประกอบอาชีพต้องหยุดชะงัก สูญเสียรายได้ และกระทบต่อชีวิตประจำวัน
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหลายแห่งได้รับความเสียหาย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี