จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน “
บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางบุญคิ่น ปล้องใหม่ บ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายสมชาย เกลี้ยงนิล นายอำเภอ
ศรีนครินทร์ กล่าวต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนอำเภอศรีนครินทร์
ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติส่งมอบบ้านกาชาด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วมส่งมอบบ้านกาชาดฯ
ได้มอบเงินและของที่ระลึกให้แก่ นางบุญคิ่น ปล้องใหม่ เจ้าของบ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง