จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางกมลรัตน์ สิริธรังศรี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย รายนางอุดม คุ้มกระจ่าง
อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 7/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบ เครื่องอุปโภค - บริโภค
ที่นอนปิคนิค มุ้ง ผ้าห่ม และมอบเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง