กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นำโดย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ณ บ้านเลขที่ ๓๐๑ หมู่ ๑๐ บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โดย มอบพัดลมของชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้องเงินสดเหล่ากาชาด จังหวัดหนองคาย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท นางมณีวรรณ ทุมมาปักษ์ กรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท และนางกมลฉัตร นนทะสินธ์ ร่วมสมทบอีก ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ