กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร  นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๓๐๑ หมู่ ๑๐ บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมอบ
ถุงยังชีพ ผ้าห่ม เสื้อผ้า ข้าวสาร หม้อหุงข้าว กาน้ำร้อนไฟฟ้า หมอน พร้องเงินสดจำนวน ๒,๐๐๐ บาท รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นางสุวัน แก้วดวงดี
ร่วมสมทบอีก ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ