จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
นายมะสะกรี เตะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้
ชั้นเดียวเสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิจิตร แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ, ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบ
ถุงธารน้ำใจ และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆนั้น ทางอำเภอมายอ, องค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จะบูรณาการความร่วมมือกันซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี