จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ประสบ วาตภัย”ปาบึก”ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 554 ชุด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง โดย นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอเมืองพัทลุง กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมในพิธี โดยมี ประชาชนจิตอาสา “ เราทำ ดี ด้วยหัวใจ ” ช่วยเหลือการมอบถุงยังชีพ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง -เวลา 13.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ประสบ วาตภัย”ปาบึก”ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จำนวน 38 ชุด โดย นายสมชาย เกลี้ยงนิล นายอำเภอศรีนครินทร์
กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วม
ในพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง