จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ” ปาบึก ” ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จำนวน 50 ชุด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง โดยนายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอศรีบรรพต กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
เข้าร่วมในพิธี โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
- เวลา 11.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย
ให้แก่ผู้ประสบ วาตภัย”ปาบึก”ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จำนวน 70 ชุด โดยมี นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอป่าพะยอม กล่าวรายงานสถานการณ์ความ
เสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
- เวลา 13.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย
ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ” ปาบึก ” ในพื้นที่อำเภอควนขนุน จำนวน 370 ชุด โดยนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน กล่าวต้อนรับและรายงาน
สถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมในพิธี โดยมี นายกเทศมนตรี
ตำบลควนขนุน ร่วมให้การต้อนรับ และมีประชาชนจิตอาสา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ” ช่วยเหลือการมอบถุงยังชีพ ครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาล
ตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง