จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศอ.บต.,นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก, ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
จากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประทุมคงคา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในการนี้
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ แก่ราษฎรในศูนย์อพยพชั่วคราวฯ และมอบอาหารกล่องจาก ศอ.บต.
และจากวิทยาลัยอาชีวปัตตานี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอำเภอหนองจิก ทั้งสิ้น
จำนวน ๑๖๑ ถุง แก่ครัวเรือนจำนวน ๑๖๑ ครัวเรือน (ราษฎร ๓๘๗ ราย) ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี