จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ณ ศูนย์อพยพชั่วคราวมัสยิดบางปู ตำบลบางปู
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ แก่ราษฎรในศูนย์อพยพชั่วคราวฯ
และมอบนมกล่องพร้อมดื่ม, ขนม, ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและน้ำดื่มแก่เด็ก, ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ในเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีได้มอบถุงธารน้ำใจเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอำเภอยะหริ่ง ทั้งสิ้น จำนวน ๒๖๑ ถุง แก่ครัวเรือนจำนวน ๒๖๑ ครัวเรือน (ราษฎร ๙๔๖ ราย) ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี