จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายโอฬาร บินสัน นายอำเภอยะหริ่ง, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอำเภอและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ณ ศูนย์อพยพชั่วคราวในพื้นที่
ตำบลตะโละการ์โปร์ และศูนย์อพยพชั่วคราวในพื้นที่ตำบลแหลมโพธิ์ ในการนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ
แก่ราษฎรในศูนย์อพยพชั่วคราวฯ และร่วมกันประกอบเลี้ยงข้าวไข่เจียวเลี้ยงประชาชนในศูนย์อพยพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่มอบนมกล่องพร้อมดื่ม, ขนม, ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและน้ำดื่มแก่เด็ก, ผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๔ ราย รายละ ๑,๐๐๐ บาท ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี