จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา14.30 น.นาง ยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางนิชรา พุทธรังษี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและสมาขิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย เหตุวาตภัยแก่ราษฎร
ในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐซึ่งมีผู้เสียหายทั้งสิ้น 28 ครัวเรือน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้นำชุดอุปโภคบริโภมามอบให้เป็นขวัญและกำลังใจ
แก่ราษฎโดยมีท่านนายอำเภอเขมราฐ นายกเทศมนตรีตำบลหนองผือและนายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมให้กำลังใจแก่ราษฎรด้วย

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี