จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา16.30น.นางยุพาภร วิฑูรย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ราษฎรที่ประสบวาตภัย สืบเนื่องจาก วันที่ 6มี.ค.61เวลาประมาณ05.30น. เกิดพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง ทำให้บ้านพักอาศัย
โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร โรงเรือนคอกสัตว์ และยุ้งฉางข้าวของราษฎรเสียหาย จำนวน 3 ตำบล
1.ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
2.ตำบลขุหลุ
3.ตำบลกุศกร
รวม 53 ครัวเรือน โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6
ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี