จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
ราย นายแพง ภูบานเช้า อายุ 81 ปี ที่อยู่ 189 หมู่ที่ 6 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ประสบอัคคีภัยวันนี้ เวลาประมาณ 11.30 น.
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000.-บาท พัดลม 1 เครื่อง หม้อหุงข้าว 1 ใบ ผ้าห่มและถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์