จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี นางดวงอมร ยิ้มมงคล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายกฤษณพันธุ์ เดชครุธ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายศิวกร บัวป้อง หน.สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนช่วยเหลือครอบครัว นายชลิต บำรุงแสง ผู้ประสบอัคคีภัย
บ้านเลขที่ 61/9 หมู่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท
และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี