จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านอำปึล หมู่ที่ 8 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จำนวน 14 ครัวเรือน

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์