จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม เวลา 13.30 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 1 ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอพานออกเยี่ยมครอบครัว นางสมพร แก้วจันต๊ะ ณ บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เย็น
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม
และเงินสด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังแก่ผู้ประสบภัย

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย