จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เยี่ยมและให้กำลังใจนายสมศักดิ์ เกตพันธุ์ อยู่บ้านเลขที่ 283 หมู่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย โดยมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคและเงินสด จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี