จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจงหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
พร้อมลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยื่นมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart kids Taksila 4.0) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธี และนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม