จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ บ้านสร้างนกทา ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
โดยนายชำนาญ ชื่นตา นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เร่งนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปมอบให้แก่
ฅประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุวาตภัย ในพื้นที่บ้านสร้างนกทา ต.สร้างนกทา อ.เมือง หลังประสบเหตุวาตภัย (เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561)
จนเป็นเหตุให้ บ้านเรือน ราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 12 ครัวเรือน

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ