จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง ได้แก่บ้านของ นายสมพร เกษรินทร์ เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 2
ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเงินช่วยเหลือ เงินสดจำนวน 10,000 บาท ถุงอุปโภคบริโภค
จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด และเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบถุงอุปโภคบริโภคให้แก่ นางกันดารัตน์ สมหวัง เลขที่ 42 หมู่ที่ 2
ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บ้านติดกันกับบ้าน นายสมพร เกษรินทร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบ ถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง