กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และพระครูทัศนีย
คุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ พร้อมคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบร่วมกับประชาชน ได้ทำพิธีมอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
ที่ทุพลภาพ จำนวน 16 ราย ณ ศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ โดยได้รับการสนับสนุน
จากคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบร่วมกับประชาชน ในการจัดซื้อแจกให้กับผู้ป่วยที่ยากจนได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด
อำเภอสัตหีบ กล่าวว่าด้วยอำเภอสัตหีบได้รับแจ้งจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ว่ามีประชาชนที่มีสถานะยากจนเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการซึ่งทุพลภาพ
ได้รับความเดือนร้อนไม่สามารถช่วยลือตัวเองได้เนื่องจากสภาพกายเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและติดเตียงทำให้ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้ได้รับความทุกข์ยากมีความต้องการลดเข็นสำหรับผู้ด้อยสมรรถภาพทางกาย/รถวีลแชร์ เพื่อให้สามารถ
เคลื่อนไหวและเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 ราย เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือ ต่อไป

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ