จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยยากไร้ ราย นางสาวทอง แสงรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ 18 ม.1 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โดยมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
จำนวน 1,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย