จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชัยภูมิ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้
ที่อยู่อาศัย ราย นายผดุงศักดิ์ วรรณพงศ์ บ้านเลขที่ 9 ม.2 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เสียหายทั้งหลัง โดยมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 5,000 บาท
พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ทั้งนี้ อบต.บ้านเล่า กำลังดำเนินการรื้อถอนบ้านเพื่อความปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ