จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านบางส่วน ของนางวัชรี ทองพรหม ณ บ้านเลขที่
101/197 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมน้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี