จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านของนายปิยะ เพ็ชรรุกขา ณ บ้านเลขที่ 197/15
หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และต้องรับภาระเลี้ยงดูหลาน จำนวน 3 คน โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมน้ำดื่ม และเงิน
ช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี