กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่/นางพรรณวดี รอดงาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบบ้านตามตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ทำพิธีมอบให้กับ นางถาวร พรมสา ณ บ้านเลขที่ ๗๒/๒ หมู่ที่ ๒ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น งบประมาณ
จากสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่