จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยการนำของนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอบ้านไผ่ ได้ออกบรรเทาทุกข์ให้กับนางบุบผา แน่นอุดร และนายธนกร ตรีกุล ราษฎรบ้านโนนละม่อม หมู่ที่4 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ที่ได้รับความเสียหายจากการประสบอัคคีภัย จำนวน2หลังคาเรือน โดยมีการมอบเงินสด ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับเจ้าของบ้าน
ทั้ง 2 ครอบครัว

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น