จังหวัดปราจีนนบุรี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอประจันตคาม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนพมจ ปจ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสมจิตร สายคล้อย บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเงิน
ช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจ

จังหวัดปราจีนนบุรี
จังหวัดปราจีนนบุรี