จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยยากไร้ ราย นางสาวสมคิด ชัยชนะ อยู่บ้านเลขที่ 129 ม.4
บ.ดงน้อย ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย โดยมอบเงินจำนวน 1,000 บาท  พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย