จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยยากไร้ ราย นางสาวพิมพ์ปภา วิจันดา อยู่บ้านเลขที่ 9808
ม. 10 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย โดยมอบเงินจำนวน 1,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย