จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยยากไร้ ราย นางซา ทรงจำ อยู่บ้านเลขที่ 87 ม. 11
ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย โดยมอบเงินจำนวน 1,000 บาท และพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย