จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.40 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้
นางศิริพร ขุนพานเพิง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง ร่วมพิธีเชิญสิ่งของ
พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อำเภอบึงโขงหลง โดยมีนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงบัง จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ