จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางพรพิมล น้อยผาง รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมาการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ออกบรรเทาทุกข์ราษฎรประสบอัคคีภัย 1 ราย และ ราษฎรยากไร้ จำนวน 1 ราย ดังนี้
(จุดที่ 1 ) เวลา 14.00 น. ออกบรรเทาทุกข์ราษฎรประสบอัคคีภัย ราย นางบุญมี กองทุน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 355 หมูที่ 5 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
(จุดที่ 2 ) เวลา 15.30 น. ออกบรรเทาทุกข์ราษฎรยากไร้ ราย นายมนตรี จันทินมาธร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ พร้อมมอบเงิน
ช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์