จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รองนายกเทศมนตรี
เมืองคลองหลวง ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง ปลัดอำเภอคองหลวง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้ทั้งหลัง ของนางสาววิเชียร ทองใบ ณ บ้านเลขที่ 25/5 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนำ
เครื่องอุปโภค – บริโภค พร้อมเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี