จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้ทั้งหลัง
ของนางสาวกนกขวัญ ใจชุ่ม ณ บ้านเลขที่ 5/3 ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยนำเครื่องอุปโภค – บริโภค พร้อมเงิน
จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี