จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้
นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรมตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี ณ วัดบางแตน ม. 2 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี