จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก พร้อมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนรานายก และส่วนราชการ
ในจังหวัดนครนายก ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 4 ราย มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 6,000 บาท(3 หลัง) พร้อมถุงยังชีพในเบื้องต้น ดังนี้
1. ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จำนวน 1 หลัง
2. ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จำนวน 3หลัง

จังหวัดนครนายก