จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสุนิสา เปรมปรีดา
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ปลัดอำเภอมโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน ลงพื้นที่
มอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ พร้อมชุดเครื่องนอน ให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 หลังคาเรือน ได้แก่
1. นางเพ็ญศรี รอดพรม บ้านเลขที่ 127/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
2. นางสังเวียน เถื่อนกล่ำ บ้านเลขที่ 127/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
3. นายวันชัย ยอดจิ๋ว บ้านเลขที่ 127/4 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท