จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพ
พระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทาน ในอำเภอละงู จำนวน 1,500 ครอบครัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาเขตสตูล และอำเภอทุ่งหว้า จำนวน 500 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า​

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล