จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานและเลี้ยงอาหารพระราชทาน โดยมีนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธาน
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง นำถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 1,000 ชุด

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล