จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสตางค์ โดยบริษัท วี-สแควร์
ร่วมกับบริษัท Beverly Hills Polo Club ณ วี-สแควร์ สรรพสินค้า ชั้น 2

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์