จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกบรรเทาทุกข์กรณีเกิดอัคคีภัย ดังนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. บรรเทาทุกข์กรณี นายสมบูรณ์ นิลคุณ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 1
ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประสบอัคคีภัย(ทั้งหลัง) พร้อมมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพจำนวน 5 ถุง และผ้าห่ม 5 ผืน เวลา
๑๐.๐๐ น.*บรรเทาทุกข์กรณี นายตุ๊ก สังฆะมณี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 147 หมู่ 13ตำบลขอนแก่น อำเภอมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประสบอัคคีภัย (บางส่วน)
พร้อมมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพจำนวน 6 ถุง และผ้าห่ม 6 ผืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญบ้าน อสม.
และประชาชนให้การต้อนรับและร่วมมอบของในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด