จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายก
เหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 ราย
1. นางหวั่น จันทฤทธิ์ บ้านเลขที่ 67 หมู่ 1 ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
2. นางทองใบ หอมหวล บ้านเลขที่ 35 หมู่ 15 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2 ราย รายละ 10,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ รายละ 1 ชุด

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี