กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ
ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนายจิรวัฒน์ หนันคำ บ้านดอนขม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร โดยมอบเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ