จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว