จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวจิราวรรณ ศรทอง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม นายนัตธพร อุไรโรจน์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลง
พื้นที่อำเภอพระแสง เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ศูนย์มูลนิธิกุศลศรัทธา ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง
โดยมี นายทักษิต สืบเสน หัวหน้าศูนย์มูลนิธิฯ และสมาชิกมูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับ เเละเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี