จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้กำลังใจ และให้คำแนะนำ ในด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวธนภรณ์ ถิ่นกระท้อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. นายนัฐวุฒิ ไสยสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เด็กชายภูวดล คงแป้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยมี นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน รายละ 2,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไปด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี